"Insanity 1"

Privatbesitz, Stralsund, D

"Insanity 2"

Privatbesitz, Pasewalk, D

"Insanity 3"

Privatbesitz, Berlin, D

"Insanity 4"